ئه‌مساڵیش وه‌ك پاره‌

7 مانگ لەمەوپێشسیروان غەریب

لهمیژووی دورستبوونی ههرێمی كوردستانهوه ههرگیز نهبووه كورد ئهوهنده ساڵهكانی لهیهك بچێت.  ئهگهر بگهڕێنهوه پێش ساڵی 2014 ههرێمی كوردستان ساڵهكانی ههمیشه پڕ رووداوی جیاواز بووه كه دهڵێم رووداو بهباشی و خراپییهوه، ههر لهدروستكردنی شهڕی ناوخۆوه بیگره ههتاوهكو بهدهستهێنانی نووسینهوهی دهستوری عێراق و بهڕهسمی ناساندنی ههرێمی كوردستان لهلایهن دهوڵهتی عێراقهوه ئهم ههرێمه ساڵهكانی پڕبوون لهڕووداوگهلی جیاواز و بهزهحمهت نهبێت نایدۆزیتهوه ژیان و گوزهرانی وهك ساڵی پێشووتری بێت. بهڵام لهدوای 2014وه ههتاوهكو ئهمڕۆ كه 239 ساڵ بهسهر بنیادنانی شاری سلێمانی تێدهپهڕێت رووداوهكان و كێشهكانی ههرێمی كوردستان بهتایبهت سلێمانی قهتیسیانخواردووهو ههروهك ساڵی پاره.

بهچاو خشاندێك بهئهرشیفی بهرواری ئهمڕۆی ساڵی رابردوو بۆت دهردهكهوێت ساڵی ئهمساڵی ئهم ههرێمه وهك ساڵی پاره، مووچه، كێشهی خوێندكاران، ناڕهزایهتی مامۆستایان ههتاوهكو پهیامه دووبارهكانی بهرپرسان بۆ یادی شاری سلێمانی .

واباشتره چهند مانشێتێكی رۆژی 14ی 11 /2022 ریز بكهین تاوهكو راستییهكان بسەلمێنین و لێكچوونی كێشهكان و رووداوهكان بدۆزینهوه.

 **خوێندکارانی بەشەناوخۆیی ئیسکان، لەکەمپی کۆنی زانکۆی سلێمانی دەستیان بەخۆپیشاندان کردهوه.

**  ئەنجومەنی زانکۆی سلێمانی بڕیاریدا لهسبهینێوه دهوامی خوێندن رابگرێت.

** بافڵ تاڵهبانی:  هیچ رەشەبایەکی لەرزۆک ئەم شاری سلێمانی زیندووەی نەبەزاندووە.

**سهرۆككۆماری عێراق: چارەسەری خێرا بۆ کێشەکانی نێوان هەولێرو بەغدا دەدۆزینەوە

** نەوەی نوێ: پشتگیریی تەواوی داواکاریی خوێندکاران دەکەین.

**مەسرور بارزانی: شاری ههڵمهت و قوربانی شایستەی باشترین خزمەتە.

** ئەندامێکی مەکتەب سیاسی پارتی: پارتی سەردانی هەموو لایەنەکان دەکات.

ئهم مانشێتانه دهرخهری ئهو راستییانهن كهههرێمی كوردستان لهنێو كێشهو گیروگرفتهكانیدا بهبهردهوامی خول دهخوات و لهدوای 2014وه هیچ چارهسهرێكی ریشهیی و بۆ كێشهكانی نهدۆزراوهتهوه كهئهركی ههموو حكومهتێكه، بهڵام ئهم كابینهیه دهیخاته پاڵ ئهو كابینهیهو ههمووی دهیهوێت خۆی لهبهرپرسیارێتی ئهم نههامهتییانه رزگار بكات كه چهندین ساڵه بههۆكاری خراپ بهكارهێنانی دهسهڵاتداران بهرۆكی كوردستانی گرتووهو باجهكهشی هاووڵاتیان دهیدهن.

پرسیارهكه ئهوهیه، تا كهی ئهم دۆخه بهردهوام دهبێت؟ تا كهی هاووڵاتیان سهریان گێژ دهخوات بهدیار كێشه دووبارهبووهكانهوه؟ ئایا ئهم دۆخه بهمشێوهیه دهچێته سهر؟  دیاره ئهمانه پرسیاری هاووڵاتیانیشن، كهپێموایه هیچ وهڵامێكیان لای دهسهڵاتدارانی ههرێمی كوردستان دهستناكهوێت چونكه ئهوانیش خۆیان پرسیاری ئهوهیان لا دروستبووه كهئایا ئهم ههرێمه دهمێنێت؟ لهڕاستیدا ههرێمی كوردستان تاكه شوێنه لهم دنیایه ههم خهڵك و ههم حكومهتهكه وهڵامیان لا نهبێت و نهزانن سبهی چی روودهدات؟

place for reklam
بابه‌تی په‌یوه‌ندیدار